Кампания

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ "Обратното броене до Коледа започна с dodis.bg"

Настоящите Общи условия (Условия/Правила) регламентират провеждането на кампания под надслов "Обратното броене до Коледа започна с dodis.bg" (Кампания).
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Кампанията в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите Общи условия.

С участието си в промоционалната кампания "Обратното броене до Коледа започна с dodis.bg" Участниците се съгласяват с нейните Общи условия (наричани в текста Условия/Правила).

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

  1.1. Кампания - Промоционална кампания с наименование "Обратното броене до Коледа започна с dodis.bg", която се реализира с цел популяризиране на продуктите на марката сред потребителите.

  1.2. Организатор - Кампанията се организира от Додис Интернационал ООД, собственик на сайта www.dodis.bg и се провежда на сайта www.dodis.bg.

  1.3. Участник - всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартирането на кампанията, съответно 31.10.2018 година, и пребивава на територията на Република България, което е спазило Условията за участие.

 

СРОК И ТЕРИТОРИAЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията ще се проведе при спазване на настоящите Правила в периода от 15:00 часа на 31.10.2018 г. до 23:59 часа на 22.11.2018 г.

  В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде предварително оповестено публично на интернет-страницата www.dodis.bg.

  2.1. Кампанията се организира и провежда на сайта www.dodis.bg и е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, описан в чл. 2.1.

  2.2. Сходна кампания, провеждана на територията на други държави, не се регламентира от настоящите Общи условия.

 

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 1. Участващите продукти са всички продукти Catrice на сайта www.dodis.bg.

  3.1. След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

 

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ

 1. Механизъм на Кампанията и условия за участие.

  4.1. Всеки Потребител на сайта www.dodis.bg, закупил поне 2 продукта Catrice получава правото да участва в Кампанията. С покупката на посочените продукти, Потребителят автоматично придобива качеството на Участник в Кампанията, без да е необходимо да извършва каквито и да било други правни и фактически действия. Всеки Участник в кампанията ще участва в томбола за една кутия с козметични изненади - Catrice Advent Calendar.

  4.2. Един Участник има право да участва в томболата с повече от една покупка. Достатъчно е всяка от покупките да отговаря на Общите условия на кампанията. Това увеличава шанса, за да бъде изтеглен в Томболата, но Участникът ще получи само една награда, независимо от броя на неговите изтеглените печеливши покупки.

  4.3. Поръчки с отказани продукти не участват в Томболата.

  5. Наградите и механизмът за определяне на печелившите Участници в Кампанията са както следва:

  5.1. Наградата ще бъде една кутия с козметични изненади - Catrice Advent Calendar, предоставена от Додис Интернационал ООД. Всички изображения на кутията, използвани в рекламните материали за оповестяването на Кампанията, са илюстративни.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени чрез Томбола. Тегленето на Томболата се извършва в офиса на Додис Интернационал ООД, находящ се в гр. София, ул. "Костур" 14А. Тегленето на печелившите в Томболата Участници ще се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участващи покупки.

  6.1. Наградите и имената на печелившите Участници в Томболата ще се изтеглят до 1 (една) седмица от деня, в който Кампанията е приключила, за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на участващите в Томболата, допуснатите и недопуснати до участие в Томболата Участници, имената на изтеглените печеливши, както и резервните печеливши в Томболата.

  6.2. След определяне на печелившия Участник, ще се изтегли 1 (един) резервен печеливш участник. Резервен печеливш участник може да замести предходно изтеглен печеливш Участник, при условие, че печелившият Участник не може да бъде открит, откаже да получи наградата или е изтеглен повече от веднъж.

  7. Печелившите от тегленето Участници ще бъдат обявени до 5 (пет) дни след деня, в който томболата е изтеглена, на страницата: Печеливши от Кампанията "Обратното броене до Коледа започна с dodis.bg" 


7.1. В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично с всеки от спечелилите Участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата.

8. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма или лично чрез служител на Организатора. Доставките на наградите се извършват само в рамките на Република България.

9. Наградите не могат да бъдат заменяни с други или с тяхната парична равностойност.

 

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Кампанията ще предоставя наградите на Участници, които са взели участие в Кампанията, съгласно разпоредбите в настоящите Общи условия.

  11. В случай, че спечелил Участник не може да бъде открит или откаже да получи наградата в срок от 1 седмица след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата. В този случай наградата се предоставя на резервен участник, по реда на тегленето.

  12. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният телефонен номер е грешен или непълен, или ако спечелилият Участник не отговаря на обаждането му след три опита.

  13. Ако победителите не спазват Условията, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторът на победителите.

  14. В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

  15. Организаторът има правото да предприеме гореизброените мерки, както и съдебни действия, в случаите на измама, злоупотреба, фалшификация и други опити за компрометиране на Кампанията. Организаторът не отговаря за качеството на наградата.

  16. Организаторът няма да предоставя награди при участие в Кампанията след края на обявения период.

  17. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, произтичаща от връчването на наградите, включително относно плащане на каквито и да било обезщетения, неустойки и/или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, включително за качеството на наградите и/или вреди претърпени от наградите.

  18. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Общите условия и изразяват съгласието си с техните разпоредби.

  20. Додис Интернационал ООД, като Организатор на Томболата, е регистрирано дружество като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

  21. С участието си в тази Кампания, Участниците дават изричното си съгласие за събирането, съхраняването, организирането, обработването, използването на личните му/ѝ данни от Организатора, а именно: име, фамилия, имейл адрес и телефон, както и включването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

  21.1. Участниците се съгласяват, при спечелване на награда, имената и номерът на поръчката, с която я спечелват, да бъдат обявени на сайта на Организатора и в други интернет ресурси, стопанисвани от Организатора.

  21.2. Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни, които Участникът предоставя, осъществявайки покупки на www.dodis.bg се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на www.dodis.bg.

 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 1. В случай на евентуални спорове между Организатора и Участниците в Кампанията, те ще се разрешават чрез взаимни отстъпки, в дух на разбирателство. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в Република България, съобразно приложимото българско законодателство.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Организаторът има право да прекрати Кампанията, съответно да измени настоящите Общи условия, по всяко време, обявявайки това предварително на www.dodis.bg. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

  24. Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.