Безплатна доставка при поръчка над 49 лв.

Общи условия клиентска карта DODIS

ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ( ПО-НАТАТЪК: ОДУ)

В сила от 01.10.2023г.

на Додис Интернационал ООД (седалище град София, ул. Костур 14А ЕИК BG130912813, наричано по-нататък за краткост: Додис Интернационал ООД  или КАРТОИЗДАТЕЛ) във връзка с използването на дигиталната клиентската карта DODIS Card

  1. Издаване на клиентската карта

Клиентската карта може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаването на клиентската карта е чрез регистрация на потребител в онлайн магазина на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. В случай, че регистриралото се лице е на възраст от 14 до 18 години, е необходимо това да се осъществи под наблюдение на родител/настойник. За всеки 10 лева изразходвани за покупката на стоки, клиентът получава 1 бонус точка, като бонус точките се събират в дигиталната клиентска карта в профила, когато клиентът получи и заплати поръчката си. Получените бонус точки могат да бъдат разменяни за различни продукти и услуги, участващи в Лоялната програма на Додис Интернационал ООД към дадения момент. Валидността на бонус-точките е в рамките на 365 календарни дни. При регистрация в онлайн магазина, регистриралият се потребител трябва да попълни всички лични данни, посочени във формата за регистрация, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за издаване и поддържане на клиентска карта DODIS Card на негово име и за участието му в лоялната програма на Додис Интернационал ООД. В случаите, когато КАРТОИЗДАТЕЛЯТ финализира регистрацията, се издава клиентска карта, която може да използва съгласно точка 2 на ОДУ. Картата е лична, обвързана с личните данни на регистриралият се потребител и не се преотстъпва.

Картата не е платежно средство и натрупаните бонус точки не могат да бъдат заменяни за пари.

  1. Използване на клиентската карта

Притежателят на клиентската карта чрез нейното използване има право да участва в лоялната програма DODIS. При осребряване на точките 1 DODIS бонус точка се равнява на 1 лев. За получаване на стоките и услугите, клиентът трябва да потвърди при финализиране на поръчката точките, които желае да усвои. При усвояване на DODIS бонус точки в поръчка, картодържателят не подлежи на добавяне на нови бонус точки спрямо тази поръчка. Бонус точките не могат да се обменят за пари в брой. В случаите на техническа грешка, възпрепятстваща усвояването на бонус точки, клиентът трябва да уведоми КАРТОИЗДАТЕЛЯТ и вторият е длъжен да се погрижи за отстраняването на грешката в разумен срок.

 

  1. Срок на договора и неговото прекратяване

Договорът относно използването на клиентската карта се сключва между страните за неопределен срок, като притежателят на клиентската карта има право да го прекрати чрез изтриване на клиентския профил (Моят профил – Управление на лични данни – Искане да бъдете забравени). КАРТОИЗДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време без обяснения. В случаите, когато клиентската програма се прекратява и по тази причина КАРТОИЗДАТЕЛЯТ прекратява сключения между страните договор, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 30 дни предварително притежателите на клиентски карти за завършването на програмата и прекратяването на договора чрез обявяване в страницата на лоялната пограма на онлайн магазина и чрез e-mail кореспонденция до потребителите. Датата на приключване на клиентската програма е датата, посочена в страницата на лоялната програма в www.dodis.bg и в e-mail кореспонденцията. След публикуването на съобщението за завършване на клиентската програма, новите регистрации няма да бъдат обвързани с клиентски карти.

  1. Изменения в ОДУ

Додис Интернационал ООД има право да променя едностранно настоящия договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Предварително чрез e-mail съобщение, най-малко 30 дни предварително КАРТОИЗДАТЕЛЯТ информира притежателите на клиентски карти за измененията в Общите договорни условия и за датата, от която тези изменения влизат в сила. Информацията трябва да съдържа точни сведения за измененията в ОДУ, дата за влизане в сила на промените, къде могат да бъдат намерени променените ОДУ и информацията касаеща незабавното прекратяване на договора от страна притежателите на клиентски карти. В случаите, когато притежателите на клиентски карти не приемат промените в общите договорни условия, в тридесет дневен срок от влизането им в сила, те имат право да прекратят договора чрез изтриване на регистрацията в www.dodis.bg. След изтичането на този срок, ако клиентът не е изтрил профила си, следователно и договорът все още не е прекратен, измененията в ОДУ се считат за приети от притежателите на клиентски карти.

  1. Уведомяване за оферти, отстъпки и друга информация

Изпращането на електронни съобщения се извършва на последния е-mail, предоставен от притежателя на картата на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. При промяна на координатите си, притежателите на клиентски карти могат да редактират това чрез промяна на личните данни в профила. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за щетите, настъпили в следствие на некоригирани лични данни.

  1. Ограничаване на отговорността

КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнението на клиентската програма или за грешки при нейното изпълнение поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон, както и при неизправност на търговската информационна система, която не е причинена по негова вина.

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/EО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ):

8.1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е Додис Интернационал ООД, град София, ул. Костур 14А ЕИК BG201035329, тел. +359 2 808 78 40, email: info@dodis.bg

8.2. Длъжностното лице по защита на данните в Додис Интернационал ООД и координати за връзка с него: Додис Интернационал ООД, град София, ул. Костур 14А ЕИК BG201035329, тел. +359 2 808 78 40, email: info@dodis.bg

8.3. Цели на обработването, за които са предназначени личните данни на притежателя на клиентска карта и правно основание за обработването:  Всички цели, за които се обработват личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с регистрация в www.dodis.bg, са посочени изчерпателно на първа и втора страница на тази Молба. Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели;

Обработването на личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с Молбата за издаване на клиентска карта, включва следните дейности: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, извършвани чрез автоматични или други средства.

8.4. Категории получатели на личните данни: Личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с Молбата за издаване на клиентска карта могат да бъдат разкривани от Додис Интернационал ООД на следните категории получатели:

8.4.1. определени от Додис Интернационал ООД  лица, които ще осигуряват техническото изпращане на съобщения от Додис Интернационал ООД до притежателя на клиентска карта чрез изброените по-долу способи: а) на предоставената от притежателя на клиентска карта електронна поща б) на предоставения от притежателя на клиентска карта мобилен телефон;

8.4.2. собствениците на Додис Интернационал ООД при упражняването на собственическите им права да могат да се запознават в необходимата степен със съобщените от притежателя на клиентска карта лични данни;

8.5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни: Обработката на данните на притежателите на клиентски карти важи за времетраенето на клиентската програма. При прекратяване на клиентската програма КАРТОИЗДАТЕЛЯТ в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;

8.6. Право да се изиска от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със

субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните:

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 притежателят на клиентска карта има право:

8.6.1. да изиска от администратора достъп до обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.6.2. да изиска от администратора коригиране на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

8.6.3. да изиска от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.6.4. да изиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.6.5. притежателят на клиентска карта има право на преносимост на данните по реда и при условията, описани в  чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.6.6. притежателят на клиентска карта има право на възражение срещу обработването на личните му данни, по реда и при условията, описани в  чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8.7. Право на оттегляне на съгласието: притежателят на клиентска карта има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта може да стане на www.dodis.bg, чрез деактивация на профила.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 1 на страница първа и втора от настоящата молба (издаване и поддържане на клиентска карта Dodis) ще има за резултат това, че Додис Интернационал ООД няма да бъде в състояние да осигури използването на клиентската карта по предназначение, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от клиентския договор.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 2 на страница първа и втора от настоящата молба ще има за резултат това, че Додис Интернационал ООД няма да може да изпраща на притежателя на клиентска карта съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената в настоящата молба електронна поща.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 3 на страница първа и втора от настоящата молба ще има за резултат това, че Додис Интернационал ООД няма да може да контактува с притежателя на клиентска карта по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения в настоящата молба мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

8.8. Право на жалба до надзорен орган: Притежател на клиентска карта, който смята, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни;

8.9. Предоставянето на посочените в настоящата Молба лични данни е изискване, необходимо за издаването на клиентската карта. При регистрация в www.dodis.bg, потребителят трябва да попълни всички лични данни, посочени във формата за регистрация, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за издаване и поддържане на клиентска карта Dodis на негово име и за участието му в клиентската програма на Додис Интернационал ООД.

8.10. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните

  1. Други разпоредби

За неуредените в настоящите Общи договорни условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство. 

Настоящите Общи договорни условия са приети на 01.10.2023 г.